SanakirjaSukupuoli ja sen ilmaisu

AFAB:
Assigned female at birth. Henkilö on määritelty syntymässä naiseksi.

AMAB:
Assigned male at birth. Henkilö on määritelty syntymässä mieheksi.

Androgyyni/androgynia:
Voi viitata maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä yhdistelevään pukeutumsityyliin. Voi olla myös sukupuoli-identiteetti, jossa yhdistyy maskuliinisuus ja feminiinisyys. Androgyyni henkilö voi olla myös mies tai nainen.

Binääri/ei-binääri:
Kuvaa sukupuolen jakautumista akselilla. Binääriset identiteetit (mies/nainen) ovat akselin ääripäissä ja ei-binäärinen jossain näiden välillä tai akselin ulkopuolelle. Ei-binäärinen identiteetti voi olla sekoitus naiseutta ja mieheyttä, jotain näiden väliltä tai ei kumpaakaan. Ei-binäärisiä identiteettejä ovat mm. muunsukupuolinen, sukupuoleton ja sukupuoleltaan liukuva.

Cis:
Latinaa, tarkoittaa “tällä puolen”. Vastakohta sanalle trans. Kuvaa henkilöä, jonka sukupuoli-identiteetti vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. 

Detransitio/Detransitioituminen:
Palaaminen aikaisempaan, sukupuolenkorjaushoitoja edeltäneeseen sosiaaliseen rooliin ja/tai kehollisuuteen tai lähemmäs aikaisempaa kehollisuutta. Esim. Henkilö on lähtenyt sukupuolenkorjausprosessiin, mutta tajuaa, ettei se ollut oikea päätös hänelle, jolloin hän detransitioituu takaisin syntymässä määriteltyyn sukupuoleen.

Dysforia:
ks. sukupuolidysforia

Euforia:
ks. sukupuolieuforia

Feminiinisyys:
Yleisesti länsimaisessa kulttuurissa naisellisena pidetty käytös, ulkoinen olemus ja luonteenpiirteet. Feminiinisyys voi olla omaksuttu ympäristön normien mukaiseksi ja/tai olla sisäinen kokemus.

FTM:
Female to male. Henkilö on määritelty syntymässä naiseksi ja hän on transitioitunut mieheksi. Transmiehistä käytettävä ilmaus.

Intersukupuolisuus:
Lääketieteellinen termi, joka tarkoittaa kehon sukupuolittuneiden piirteiden normista poikkeavaa kehitystä ei yksiselitteisesti mies- tai naistyypilliseksi. Intersukupuolisuus voi ilmetä kromosomeissa, hormonitoiminnassa tai genitaalien kehityksessä. Intersukupuolisuus on normaalia kehollista sukupuolen vaihtelua.

Maskuliinisuus:
Yleisesti länsimaisessa kulttuurissa miehekkäänä pidetty käytös, ulkoinen olemus ja luonteenpiirteet. Maskuliinisuus voi olla omaksuttu ympäristön normien mukaiseksi ja/tai olla sisäinen kokemus.

Mies:
Juridinen sukupuoli suomessa, yleinen sukupuoli-identiteetti. Myös transmies on mies. Jos taas haluaisi korostaa jonkun miehen olevan syntymässä määritelty mieheksi, voisi sanoa hänen olevan cismies.

MTF:
Male to female. Henkilö on määritelty syntymässä mieheksi ja hän on transitioitunut naiseksi. Transnaisista käytettävä ilmaus.

Muunsukupuolinen:
Sukupuoli-identiteetti, joka on muuta kuin yksiselitteisesti mies tai nainen. Muunsukupuolinen voi olla jotain mieheyden ja naiseuden välillä, sekoitus näitä kahta tai kokonaan jaon ulkopuolella. Muunsukupuolisuus on usein kattotermi useille erilaisille ei-binäärisille identiteeteille, mutta kaikki ei-binäärisesti identifioituvat eivät koe muunsukupuolisuutta itseään kuvaavaksi termiksi.

Nainen:
Juridinen sukupuoli suomessa, yleinen sukupuoli-identiteetti. Myös transnainen on nainen. Jos taas haluaisi korostaa jonkun naisen olevan syntymässä määritelty naiseksi, voisi sanoa hänen olevan cisnainen.

Sateenkaarilapsi:
Lapsi, jonka sukupuolen ilmaisu eroaa syntymäsukupuolen normeista ja/tai jonka ikätasoiset ihastukset kohdistuvat samaan tai samaan ja eri sukupuolta oleviin.

Sateenkaarinuori:
Seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluva nuori.

Sateenkaariseniori:
Seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluva ikäihminen.

Sukupuoleltaan moninainen lapsi:
Lapsi, jonka sukupuolen ilmaisu tai sukupuoli-identiteetti ei aina noudata hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen normeja.

Sukupuolen ilmaisu:
Miten yksilö ilmaisee sukupuoltaan (mies/nainen/muu) ja mitä haluaa sukupuolestaan viestiä esimerkiksi käytöksellä, pukeutumisella, puhetyylillä ja kaikella muulla toiminnallaan. Sukupuolen ilmaisu voi olla tarkoituksellista ja harkittua tai alitajuista. 

Sukupuolen ilmaisun epätyypillisyys:
Sukupuolen ilmaisu, joka poikkeaa syntymässä määritellylle sukupuolelle määritellyistä sukupuolinormeista. 

Sukupuoleton/asukupuolinen:
Henkilö, joka kokee sukupuolensa irrallisena mies-nainen jaosta. Henkilö voi kokea, että hänellä ei ole sukupuolta, mutta sukupuolettomuus voi olla eräänlainen sukupuoli(-identiteetti) itsessään.

Sukupuoli:
Juridinen määre ja ihmisten luokitteluun käytetty kategoria. Koostuu erilaisista yhdistelmistä geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista. Monille ihmisille tärkeä osa identiteettiä.

Sukupuolijoustava (gender fluid):
Henkilö, jonka sukupuolen kokemus vaihtelee eri sukupuoli-identiteettien välillä tai niiden ulkopuolelle. Tämä voi ilmetä pukeutumisessa ja muussa presentaatiossa. 

Sukupuolidysforia/-ristiriita:
Sukupuoliristiriita, joka johtuu syntymässä määritellyn ja koetun sukupuoli-identiteetin yhteensopimattomuudesta. Usein kokonaisvaltainen pahan olon tunne, joka voidaan jakaa keholliseksi dysforiaksi ja sosiaaliseksi dysforiaksi. Kehollinen dysforia tarkoittaa kehon sukupuolitettuihin piirteisiin kohdistuvaa vierautta, ahdistusta ja/tai inhoa. Sosiaalinen dysforia johtuu usein tietoisuudesta, miten ympäröivät ihmiset sukupuolittavat ja kohtelevan väärän sukupuolen edustajana.

Sukupuolieuforia/ -yhteensopivuus:
Sukupuolieuforia on kokonaisvaltainen hyvänolontunne, joka tulee oman ulkonäön tai muiden kohtelun sopimisesta omaan sukupuoleen, joka on eri kuin syntymässä määritelty sukupuoli. Sukupuolieuforiaa voi tulla esimerkiksi itselleen ja sukupuoleen sopivasta hiustyylistä tai vaikka siitä, kun muut kutsuvat oikealla nimellä. Sukupuolieuforia kuitenkin eroaa siitä, että näyttää mielestään hyvältä tai pitää jostain vaatteesta. Tunnetta kuvaa paremmin se, että näyttää siltä, miltä omasta mielestään kuuluisi näyttää.

Trans:
Latinaa, tarkoittaa “toisella puolen”. Vastakohta sanalle cis. Kuvaa henkilöä, jonka sukupuoli-identiteetti ei vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta. Pieni osa ihmisistä on transsukupuolisia.

Transfeminiini:
Voi olla itsenäinen identiteetti tai identiteettiä tarkentava määre. Transfeminiini henkilö on syntymässä määritelty pojaksi, mutta identiteetti on enemmän feminiininen kuin maskuliininen ja henkilö usein samaistuu moniin naiselliseksi luokiteltuihin asioihin. Transfeminiini henkilö voi olla nainen tai muunsukupuolinen. 

Transihminen /-nuori /-lapsi:
Henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti/sukupuolen ilmaisu ja syntymässä määritelty sukupuoli eivät vastaa toisiaan. Transihmisiksi luetaan yleensä transsukupuoliset, muunsukupuoliset(ei-binääriset) ja transvestiitit. 

Translapsi:
Transihminen voi olla myös lapsi, jonka kokemusta sukupuolesta tulee kunnioittaa ja sosiaalinen transitio tarjota vaihtoehdoksi lapsen niin halutessa. (Vaikka transsukupuolisuus lopulta olisikin vaihe, se on kokemuksen hetkellä totta ja todellinen.)

Transnuori:
Transnuori on nuori, jonka sukupuoli-identiteetti ei vastaa syntymässä määriteltyä. Transnuori voi olla transsukupuolinen, muunsukupuolinen tai transvestiitti.

Transmaskuliini:
Voi olla itsenäinen identiteetti tai identiteettiä tarkentava määre. Transmaskuliini henkilö on syntymässä määritelty tytöksi, mutta identiteetti on enemmän maskuliininen kuin feminiininen ja henkilö usein samaistuu moniin miehekkäiksi luokiteltuihin asioihin. Transmaskuliini henkilö voi olla mies tai muunsukupuolinen. 

Transmies:
Mies, joka on syntymässä määritelty tytöksi. On mahdollisesti korjannut sukupuoltaan kokemustaan vastaavaksi. Voi viitata itseensä miehenä, transmiehenä tai transtaustaisena miehenä.

Transnainen:
Nainen, joka on syntymässä määritelty pojaksi. On mahdollisesti korjannut sukupuoltaan kokemustaan vastaavaksi. Voi viitata itseensä naisena, transnaisena tai transtaustaisena naisena.

Transvestisuus/transvestiitti:
Henkilö, jolla on ajoittainen tarve ilmaista vastakkaista (usein binääristä) sukupuolta kuin mikä hänen syntymässä määritelty sukupuolensa on, esimerkiksi pukeutumalla ja laittautumalla. Transvestiitille on tärkeää tulla kohdatuksi kulloinkin ilmentämänsä sukupuolen edustajana. He ovat usein tyytyväisiä syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa eivätkä kaipaa lääketieteellisiä korjauksia.

Ulostulo/”Tulla ulos kaapista”:
Sukupuoli-identiteetistään ja/tai seksuaalisesta suuntautumisestaan kertominen muille. Ulostulo on toistuva prosessi sosiaalisissa yhteyksissä. 

Queer:
Akateeminen ja poliittinen termi, joka kuvaa ajattelumallia, jossa kyseenalaistetaan yhteiskunnan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä normeja. Queer on myös identiteetti ja/tai identiteettiä kuvaava termi, jos henkilö ei halua lokeroida/määritellä omaa sukupuoltaan ja seksuaalisuuttaan tarkemmin. Historialtaan käsite ei ole neutraali, joten jotkut kokevat termin loukkaava kuvaamaan itseään. Ethän käytä muista ihmisistä, ellet tiedä heidän suhtautumistaan sanaan (poislukien akateeminen ja poliittinen käyttö, esim. queer-tutkimus).

Questioning / Q:
Kuvaa henkilöä, joka vielä pohtii omaan sukupuoli-identiteettiään tai seksuaalista suuntautumistaan. Henkilö on huomannut ettei sovi yhteiskunnan cis- ja/tai heteronormiin, mutta ei vielä tiedä mikä kuvaa omaa identiteettiään.


Yhteiskunta

Cisnormi:
Yhteiskunnallinen oletus, että kaikki ihmiset ovat cissukupuolisia ja ilmentävät sukupuoltaan normatiivisella tavalla. 

Cissukupuolisuus:
ks. cis

Heteronormi:
Yhteiskunnallinen oletus, että kaikki ihmiset ovat heteroja ja tuntevat vetoa vain “vastakkaiseen” sukupuoleen. 

Intersukupuolisuusfobia/Interfobia:
Kielteinen suhtautuminen intersukupuolisiin ihmisiin. Asenne voi ilmetä vähättelynä, kokemusten mitätöintinä, häirintänä, syrjintänä tai jopa viharikoksina. Ilmentypistapoja ovat myös rakenteellinen väkivalta ja syrjintä, kuten kiireettömät lääketieteelliset toimenpiteet, jotka on suoritettu ilman henkilön omaa suostumusta. 

Kolmas sukupuoli:
Yleensä Suomessa käytetään kolmatta sukupuolta käsitteenä, kun tarkoitetaan virallisten sukupuolimerkintöjen uudistamista siten, että passiin voisi merkitä viralliseksi sukupuoleksi muun kuin miehen tai naisen. Yleisessä puheessa voi tarkoittaa myös ei-binäärisiä identiteettejä (muunsukupuolisuutta) ja rikkoa kaksinapaista käsitystä sukupuolen jakautumisesta.

Pride:
Ajattelutapa ja liike, jonka mukaan jokaisella on oikeus seksuaaliseen suuntautumiseensa ja sen toteuttamiseen, sukupuoli-identiteettiinsä ja sukupuolen ilmaisuun vapaasti. Pride-tapahtumat ovat usein värikkäitä ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumia, joilla juhlitaan jo saavutettuja oikeuksia ja osoitetaan mieltä vielä syrjityssä asemassa olevien sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen puolesta. Aikaisemmin tapahtuma tunnettiin Suomessa nimellä Vapautuspäivät.

Normitietoisuus:
Ajattelutapa, joka pyrkii kyseenalaistamaan yhteiskunnassa normaalina ja tavoiteltavana pidettyjä käsityksiä, sekä purkamaan haitallisia normeihin liitettyjä ajattelumalleja.

Representaatio:
Mediassa (sarjat, elokuvat, kirjallisuus, pelit, uutiset ym.) esiin tuotu sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Representaatio on positiivista silloin, kun se ei tee pilkkaa identiteetistä eikä identiteetti ole vitsien kohteena. Positiivinen representaatio myös kuvaa sateenkaarevaa kokemusta normaalina osana elämää. Negatiivinen representaatio vahvistaa ennakkoluuloja sateenkaarivähemmistöjä kohtaan. 

Sateenkaareva/Sateenkaari-:
Adjektiivi, jolla voidaan määritellä monia ryhmiä, jotka liittyvät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Esimerkiksi sateenkaareva musiikki, sateenkaariperhe, sateenkaarinuori jne. 

Sosiaalinen transitio:
Siirtyminen elämään sukupuoli-identiteetin mukaisessa sosiaalisessa roolissa. Osa aikuisten korjausprosessia, mutta helpottaa myös translapsen sosiaalista dysforiaa. Sosiaaliseen transitioon kuuluu pääsääntöisesti nimen, vaatetus- ja hiustyylin muuttaminen toivotunlaiseksi, sekä toivottujen harrastusten ja leikkien toteuttaminen. Sosiaaliseen transitioon ei kuulu mitään lääketieteellisiä toimenpiteitä.

Sukupuolen korjaaminen:
Sukupuolen korjaukseen kuuluu lääketieteelliset hoidot, joiden avulla tras- tai muunsukupuolinen henkilö korjaa kehoaan vastaamaan omaa sukupuoli-identiteettiään. Sukupuolen korjaamiseen liittyy myös sosiaalinen transitio sekä osalla sukupuolen juridinen vahvistaminen. Sukupuolen juridinen vahvistaminen tarkoittaa virallisen sukupuolimerkinnän muuttamista väestörekisterissä.

Sukupuolen moninaisuus:
Kuvaa sukupuolen ja sen ilmaisun variaatioita koko väestössä, myös cissukupuolisilla. Ei siis ole vain yhtä oikeaa tapaa olla mies tai nainen. Yleinen käyttö korostaa sitä, että on muitakin sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä kuin mies ja nainen.

Sukupuolineutraalius:
Ajattelutapa, jossa henkilön sukupuolella ei ole merkitystä kohteluun. Lakiteksteissä sukupuolineutraalius on yleisesti hyvä asia, sillä se varmistaa kaikkien tasa-arvoisen kohtelun. Sosiaalisissa tilanteissa liiallinen sukupuolineutraalius saattaa johtaa siihen, että henkilö ei tule nähdyksi tai huomioiduksi sukupuolensa edustajana. Tämä ei aina ole positiivista. 

Sukupuolinormatiivisuus:
Tarkoittaa yhteiskunnallisia käsityksiä siitä, miten naiset ja miehet käyttäytyvät ja millaisia he ovat. Käsitteeseen sisältyy myös se, että kaikki ovat joko miehiä tai naisia. Sukupuolinormatiivisuuteen liittyy vahvasti ajatus, että sukupuoli näkyy aina ulospäin ja se voidaan määrittää joko mieheksi tai naiseksi. Normatiivinen sukupuolikäsitys pitää naiseutta ja mieheyttä täysin erillisiä ja toistensa vastakohtina, eikä näe/käsitä sukupuolta jatkumona mieheyden ja naiseuden välillä.

Sukupuolisensitiivisyys:
Ajattelutapa, joka ottaa huomioon kunkin sukupuolen ja sukupuolinormit sekä sen, miten ne vaikuttavat yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Sukupuolisensitiivisyys liittyy vahvasti kasvatukseen, jolloin jokaisen lapsen annetaan olla juuri sitä sukupuolta mitä ovat ja he saavat ilmaista sukupuoltaan itselleen sopivalla tavalla. Sukupuolitietoisuus on vastaava termi, ja viittaa siihen, että jokaisen lapsen oma sukupuoli tiedostetaan lapsen toivomalla tavalla. 

Sukupuolivähemmistöt:
Viittaa henkilöihin, joiden sukupuoli, sen ilmaisu tai kokemus sukupuolesta ei vastaa syntymässä määriteltyä. Termin alle luetaan yleensä transsukupuoliset, muunsukupuoliset, intersukupuoliset ja transvestiitit. 

Syntymässä määritelty sukupuoli:
Se sukupuolimerkintä, joka on syntymässä väestörekisteriin ulkoisten sukuelinten perusteella määritetty. Syntymässä määritelty sukupuoli on parempi termi käyttää, kuin “alkuperäinen”, “oikea” tai “biologinen”, sillä nämä termit ovat usein loukkaavia ja/tai harhaanjohtavia. Henkilön syntymässä määritelty sukupuoli on arkaluontoinen tieto, jonka levittäminen loukkaa yksityisyyttä ja voi vaarantaa hänen turvallisuutensa ja altistaa syrjinnälle. 

Transfobia:
Viha, pelko, inho, vastenmielisyys tai negatiivinen suhtautuminen transihmisiä kohtaan. Transfobinen käyttäytyminen voi ilmentyä mitätöintinä, vähättelynä, poissulkemisena, häirintänä, syrjintänä sekä henkisenä tai fyysisenä väkivaltana transsukupuolisia kohtaan. Transfobiaa voi pyrkiä vähentämään oikealla ja selkeällä tiedolla ja tuomalla julkisuuteen esiin sen, että transihmiset ovat täysin tavallisia. Transfobia rinnastuu homofobiaan, seksismiin ja rasismiin samankaltaisena ilmiönä. Transfobia ei ole lääketieteellinen fobia, mutta sana on vakiintunut tähän käyttötarkoitukseen. 

Transsukupuolisuus:
Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta. Transsukupuolinen henkilö kokee ristiriitaa sukupuoli-identiteettinsä ja syntymässä määritellyn sukupuolen välillä, tätä kutsutaan sukupuolisydforiaksi. 

Transtaustainen:
Sukupuolensa itseään tyydyttävälle tasolle saanu henkilö, joka ei halua enää määritellä itseään transsukupuoliseksi. Voi kuvata itseään transtaustaiseksi naiseksi tai mieheksi. 

Vähemmistöstressi:
Krooninen stressitila, joka johtuu yhteiskunnan vähemmistöihin asettamista odotuksista, cis- ja hetero-olettamasta, ulkopuolisuuden ja erilaisuuden tuntemuksesta, sosiaalisesta leimautumisesta sekä kiusaamisen ja väkivallan kokemuksista. Vähemmistöstressi aiheuttaa painetta erottautua tai sopia stereotypioihin tullakseen hyväksytyksi vähemmistöryhmän jäsenenä tai ympäröivän yhteiskunnan jäsenenä. Vähemmistöstressi vaikutta psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen usein negatiivisesti, samoin kuin kaikki muukin stressi. 

Yhdenvertaisuus:
Ihmisen perusoikeus. Tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta esimerkiksi sukupuolesta ja seksuaalisuudesta tai muusta syystä. Yhdenvertaisuuslaki suojaa seksuaalivähemmistöjä syrjinnältä ja velvoittaa yhdenvertaisuuden edistämiseen. Sukupuolivähemmistöjä syrjinnältä suojaa tasa-arvolaki.


Lääketiede

Sukupuolitetut kehon piirteet:
Kehossa olevat piirteet, joiden perusteella sukupuolta voidaan määrittää. Kehon sukupuolitetut piirteet eivät jakaudu binäärisesti, vaan niissäkin on jatkumo joko syntymästä lähtien tai esimerkiksi sukupuolenkorjaushoitojen seurauksena. Näitä piirteitä ovat esimerkiksi hormonit, sukurauhaset ja kromosomit. Henkilön oletettu sukupuoli tai virallinen sukupuolimerkintä eivät kerro hänen kehonsa sukupuolitettuja piirteitä. 

Sukupuoli-identiteetti:
Henkilön oma ymmärrys omasta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan. Cissukupuolisilla sukupuoli-identiteetti vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta, transsukupuolisilla sukupuoli-identiteetti ja syntymässä määritelty sukupuoli eroavat toisistaan. Tämä ero aiheuttaa sukupuoliristiriitaa.

Sukupuoliristiriita/-dysforia:
Sukupuoliristiriita, joka johtuu syntymässä määritellyn ja koetun sukupuoli-identiteetin yhteensopimattomuudesta. Usein kokonaisvaltainen pahan olon tunne, joka voidaan jakaa keholliseksi dysforaksi ja sosiaaliseksi dysforiaksi. Kehollinen dysforia tarkoittaa kehon sukupuolitettuihin piirteisiin kohdistuvaa vierautta, ahdistusta tai inhoa. Sosiaalinen dysforia johtuu usein tietoisuudesta, miten ympäröivät ihmiset sukupuolittavat ja kohtelevan väärän sukupuolen edustajana.

Transitio:
Siirtyminen syntymässä määritellystä sukupuolesta omaan, oikeaan sukupuoleen. Transitioon liittyy usein sosiaalinen ja fyysinen transitio, eli sukupuolen korjaaminen.

Transseksuaali:
Vanhentunut transsukupuolisista käytetty termi, joka kuitenkin esiintyy vielä laissa sukupuolen vahvistamisesta sekä ns. Translaissa, joka säätää hoidon järjestämisestä, molemmat lait ovat vuodelta 2002. Termi antaa helposti kuvan siitä, että transsukupuolisuus olisi seksuaalinen suuntautuminen, käännetty suoraan (ja virheellisesti) englannin transsukupuolista tarkoittavasta sanasta “transsexual”. Myös englannissa on yleistynyt termi “transgender”.